Påvirkning og gjennomslagskraft i forhandlinger

Hva egner seg til å styrke egen gjennomslagskraft og påvirkning på en god og effektiv måte? Det handler mye om egen atferd, din personlige kommunikasjonsstil og hvordan du bruker kroppsspråk. Her er det mye som egner seg for å styrke og svekke tillit, troverdighet og gjennomslagskraft. Solid bidrar med bevissthet rundt egen måte å påvirke…

Les mer

Verdiskapende forhandlinger i offentlige anskaffelser

Dette setter begrensninger for når en kan forhandle og hvordan dette kan gjennomføres i praksis i offentlige anskaffelser. Vår erfaring er at det kan forhandles mer enn det som gjøres i dag. Bevissthet og kompetanse rundt hvilke tilfeller og hva som er mulig, kan bidra til mer verdiskapning i innkjøpet. Når en først åpner for…

Les mer

Forhandlingskompetanse for partene i arbeidslivet

Som oftest gjøres der arbeidstakerne har organisert seg slik at forhandlinger foregår gjennom prosesser mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver. (denne setningen ga ingen mening for meg) Mange er dyktige på slike prosesser med god forhandlingskompetanse med høy grad av tillit, åpenhet og respekt mellom partene.   Vi vet også at mange har et forbedringspotensial når det kommer…

Les mer

Styrket salgs- og forhandlingskompetanse for salgssjefer og selgere

Det er ikke tilstrekkelig med produkt/- tjenestekunnskap hvis du ikke mestrer ulike deler av en salgsprosess. Salgsprosess kan variere ut fra hva du skal selge og gode selgere må ha ferdigheter i hver fase av egen prosess. Gode selgere klarer også å tilpasse kommunikasjon og atferd i salget overfor ulike kunder, slik at en treffer…

Les mer

Utvikling av forhandlingskultur

De dyktigste forhandlerne trener og videreutvikler sine ferdigheter. Effekten er bedre relasjoner, bedre prosesser og bedre resultater. Hva slags kultur er det i din virksomhet for å utvikle og forbedre forhandlingskompetanse i alle ledd? Hvis spørsmålet er vanskelig å svare på, kan det være en indikator på at det er et potensiale i egen forhandlingskultur…

Les mer

Rådgivning i forhandlingsprosesser

Det kan også være forhandlinger knyttet til innkjøp, både for private og i offentlige anskaffelser.  Kanskje jobber du med oppgjørssituasjoner eller saksbehandling som innebærer forhandling om et økonomisk oppgjør eller uenighet om en avgjørelse?  Hvordan skal slike prosesser planlegges og gjennomføres? Hvordan skal forhandlerne i prosessen faktisk gjennomføre møtene med den annen part som sikrer…

Les mer